รายงานผลคะแนนการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว

จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

5,309 คน

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์

3,808 คน

คิดเป็น 71.73%

ผู้สมัครนายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว
ลำดับ ชื่อ คะแนน
1

เบอร์ 2

นายไกร บุญมาเรือน
1,823
2

เบอร์ 3

นายวิชัน เมธา
1,053
3

เบอร์ 1

นายฉลอง ปัญญา
932
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 1
ลำดับ ชื่อ คะแนน
1

เบอร์ 1

นางสายพิน ภาวดี
758
2

เบอร์ 6

นางวันเพ็ญ อาทิตย์
680
3

เบอร์ 7

นายวิจารณ์ ตุละทา
566
4

เบอร์ 2

นายชัชร์ สุเป็ง
554
5

เบอร์ 4

นางประนอม จอกดี
540
6

เบอร์ 11

นางสาวญาณิศา สุขเกษม
520
7

เบอร์ 8

นายนรินทร์ อุดมศรี
518
8

เบอร์ 9

นายทรัพย์ จอกดี
506
9

เบอร์ 10

นายสวงษ์ มูลทา
499
10

เบอร์ 3

นายสมศักดิ์ ชิดทอง
429
11

เบอร์ 13

นายเหลื่อม ธรรมปัญญา
401
12

เบอร์ 5

นายบุญส่ง ตุ้ยหล้า
343
13

เบอร์ 15

นายปริญญา บุญทวี
342
14

เบอร์ 14

นายสมบูรณ์ ธรรมปัญญา
303
15

เบอร์ 12

นายสมเพชร วงค์หาญ
296
16

เบอร์ 17

นายโยธิน ปัญญาเลิศ
278
17

เบอร์ 16

นายพงษ์ศักดิ์ คำพันธ์
273
18

เบอร์ 18

นางอรวรรยา ขะวงษ์
222
เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว เขตเลือกตั้งที่ 2
ลำดับ ชื่อ คะแนน
1

เบอร์ 14

นายประพันธ์ หิรัญญา
721
2

เบอร์ 15

นายทองล้วน วงษา
717
3

เบอร์ 16

นายสุพจน์ จักรคำ
717
4

เบอร์ 8

นายพันธ์ ปันธิมา
699
5

เบอร์ 13

นายพิสันต์ พรหมวังศรี
615
6

เบอร์ 17

นายเชาวลิต ลือเลิศ
615
7

เบอร์ 7

นายศรีวัย ศรีวิชัย
545
8

เบอร์ 18

นายกิจจา ชัยวิรัตน์
528
9

เบอร์ 9

นายสมศักดิ์ แก้วทะโลม
517
10

เบอร์ 10

พันตรีณรงค์ พลเดช
478
11

เบอร์ 11

นายรังสรรค์ มาลัย
442
12

เบอร์ 5

นายมนตรี คำวงค์ศรี
431
13

เบอร์ 12

นายเกษม สุวรรณเสรี
424
14

เบอร์ 3

นายอนุกูล จันทร์พิสุ
399
15

เบอร์ 6

นายวิเชียร กันทา
385
16

เบอร์ 1

นางสาวเบญจมาภรณ์ ภิรักษ์
368
17

เบอร์ 4

นายนิทัศน์ ชื่นแสน
360
18

เบอร์ 2

นายประยุฎ สมนา
334